6 Aralık 2007 Perşembe

KURUMSAL İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

Kurum imajı & Kurumsal İletişim Ve Halkla İlişkiler

Kurum İmajı

Kurumsal imaj bir kuruluşun çalışanları, hedef grupları (müşteriler, ortaklar vs.), ve kamu üzerinde kurum kimliğinin etkisi sonucunda ortaya çıkmaktadır.Organizasyonun / kuruluşun kimliği aracılığıyla kişilerde organizasyon hakkında bir görüş, resim ve düşünce oluşmaktadır.Kamuoyunda kuruluş hakkında oluşmuş olan bu yabancı resim yalnızca soyut bir izlenimdir.Gerçekliğe çok yakın olabilir, fakat onunla tam olarak örtüşmez.Kurumun kendisi hakkında sahip olduğu düşünce ile hedef grubun sahip olduğu düşüncenin örtüşmesi durumu ise ideal imajı oluşturacaktır.Kurum kimliği kuruluşun kendi resmini tanımlarken, kurum imajı yabancı resmi tanımlamaktadır.Yani imaj kimliğin sosyal alandaki projeksiyonudur.İmaj olması istenilen, kimlik ise gerçekte var olandır.
Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler

Kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler; kuruluşun iç hedef kitlesi ( çalışanları ve aileleri), yöneticiler, ortaklar, hissedarlar; kuruluşa ilişkin tutumlarıyla, düşünceleriyle ve davranışlarıyla son derece önemli bir grubu teşkil eder.

Etkili bir iletişim, örgüt içi eğitim ve motivasyon programları, halkla ilişkiler danışmanının diğer ilgili birimlerle ( personel, insan kaynakları, endüstri ilişkileri, eğitim,reklam) işbirliği içinde yürütmesi gereken faaliyetler olup kuruluş yayınlarından da bu süreçte önemli katkıları bulunmaktadır.

Kurum içi iletişim programları şu hususları göz önünde bulundurmak zorundadır:

 • Kuruluşla çalışan ve sendikalar arasında mevcut bulunan iş sözleşmeleri, sendikal haklar gibi resmi anlaşmalar.
 • Kuruma ilişkin değerler ve davranış biçimlerinden oluşan örgüt kültürü.
 • Kuruluşa ilişkin amaçlar ve hedefler.
 • Kuruluşla çalışanlar arasındaki ilişkilerde bir değişiklik gerekip gerekmediği.
 • Böyle bir değişiklik gerekiyorsa bunun nasıl sağlanacağı ve iletişim programlarının bundaki rolünün ne olabileceği.
 • İletişim programları böyle bir değişiklikte etkili olabilecekse bu etkilerin ne olabileceği, nasıl sağlanabileceği ve bunun biçiminin ve içeriğinin ne olacağı.
 • İletişim programları gerekliyse, bu programların nasıl ve kim tarafından oluşturulabileceği.
 • Geliştirilmiş bir iletişimde şu husular bulunmaktadır:
 • Çalışanların morallerinde, işe ve kuruluşa ilişkin tutumlarında fark edilir oranda bir düzelme ve pozitif yaklaşım;
 • Kuruluşun kendisi ve hedefleri konusunda bilgi ve anlayış düzeyinde yükselme;
 • Kuruluşu oluşturan gruplar arasında mevcut anlaşmazlık ve çıkar çatışması durumlarında azalma;
 • Yüksek seviyede üretkenlik ve motivasyon.

Şirket yönetiminin ilk görevi, çalışanlar ile yöneticiler arasındaki ve iş görenlerin kendi aralarındaki iletişimi sağlıklı ve verimli bir hale getirmektir. Halkla ilişkiler sorumlusu, burada bir destek ve yardımcı fonksiyon olarak görerek içiletişimin ve halkla ilişkilerin sağlanmasında kilit bir görev yapmaktadır.

İç iletişimde halkla ilişkiler bölümünün fonksiyonları:

 • Astların üstlerle gelişigüzel ilişkiler kurmasının önlenmesi;
 • İlişkilerin bir takım etkin ve işlerliğe sahip kurallara bağlanması;
 • Yatay ve dikey iletişimin sağlıklı ve verimli bir iş süreci sağlayacak şekilde eşit işleyebilmesi;
 • Örgütle ilgili konuların, mesajların ve şikayetlerin düzenli şirket içi yayınlarla iletilebilmesi;
 • Periyodik olarak düzenlenen çalışanlara ilişkin toplantılar vasıtasıyla tüm anlaşmazlıkların görüşülerek çözülebilmesi;
 • Çalışanlara yönelik iş geliştirme ve motivasyon programları düzenlenmesi;
 • Şirket kültürünün, iletişim yöntemleri ve şirket içi yayınlar vasıtasıyla benimsetilmesi.

Bu faaliyetler çalışanlar arasındaki dayanışma, topluluğa ve çevreye uyum, moralin yükseltilmesi ve rekabetin kabul edilebilir bir düzeye ve verimlilik amacına uyarlamasını sağlama gibi fonksiyonlara da hizmet etmektir.

Kuruluş içi halkla ilişkiler çalışmalarının geniş ve kapsamlı amaçları, çalışanların eğitilmesi, kurumsal değerlerin ve kültürün benimsetilmesi ve iş görenlerin kurumsal amaçlar doğrultusunda sosyalleştirilmeleri,şirket faaliyetlerinin iş görenlere tanıtımı, örgüt politika ve stratejilerinin tüm personele benimsetilmesi ve onların desteğinin sağlanması, kurumsal motivasyonun ve iş doyumunun arttırılmasına yönelik katkılar yoluyla verimliliğin teşvik edilmesi, bir iletişim kanalı olma görevi görerek yatay ve dikey haberleşmenin ve anlayışının geliştirilmesi ve örgütün dış çevresine de örgütle ilgili bilgi alabilecekleri bir temel kaynak işlevi görmesi biçiminde özetlenebilir.

Kaynak: Aydede, C. (2003). Halkla ilişkiler kampanyaları. İstanbul: Mediacat.

Hiç yorum yok: